תקנון אתר האינטרנט "אלוף הפיצוחים"

 

  1. כללי –

 

1.1       אתר האינטרנט "אלוף הפיצוחים" (להלן: "האתר") הנו אתר ברשת האינטרנט, המהווה חנות וירטואלית לממכר מוצרים ושירותים לציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל. ייתכן ובאתר יוצגו גם כתבות, תוכן, השוואות, מידע, פרסום כללי ושירותים שונים.

 

1.2       בכל מקום בו משתמשים בלשון זכר בתקנון זה, הכוונה גם לנקבה, כל מקום בו משתמשים בלשון יחיד הכוונה גם לרבים.

 

1.3       המשתמש באתר, "הגולש", הלקוח, המזמין, הרוכש בפועל או מי מטעמו, מקבלי השירות כולם יחד ייקראו להלן "גולש" או "רוכש" או "לקוח" או "משתמש".

 

1.4       בתקנון זה מוסדרים התנאים לגבי הזמנות, רכישות, ביטולים, התניות ואו שילוח מוצרים ומועדים ועוד, הכל כפי שיפורט להלן. התקנון באתר זה מהווה הסכם בין הצדדים שתנאיו מובאים להלן.

 

1.5       הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידי משתמש באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינו לבין מפעיל האתר. עקב כך, הגולש מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון. גלישה ו/או עיון ו/או כל פעולה באתר, מהווה את הסכמתכם לקבל ולנהוג לפי התקנון, ולפיכך אם קורא תוכן זה אינו מסכים לתנאי מתנאיו של תקנון זה, הנך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר.

 

1.6       ויובהר, כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הנו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.

 

  1. הזכות ו/או הזכאות להשתמש באתר –

2.1       הזכות ו/או הזכאות להשתמש באתר תהיה לכל תושב מדינת ישראל אשר מלאו לו 18 ואילך אשר יש לו חשבון בנק פעיל בישראל.

2.2       לכל מי שיש בבעלותו כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי המורשות לכך.

2.2       לכל מי שיש ברשותו כתובת דואר אלקטרוני תקינה ואשר פרטיו האישיים מולאו נאמנה בטופס ההרשמה לאתר ו/או בטופס ההזמנה לרבות כתובת, תעודת זהות, טלפון וכל פרטי אחר.

2.3       לכל מי שמוגדר כלקוח פרטי ולא עסקי המעוניין לרכוש מוצר מהאתר לצרכי שימוש ולא על מנת למכור את אותו מוצר הלאה במכירה חוזרת.

2.4       מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות למנוע את הגישה למכירות ו/או לבטל השתתפות של משתמשים שהתנהגותם אינה הולמת או המנסים לפגוע בניהולן התקין של המכירות באתר.

 

2.5       מנהל אתר "אלוף הפיצוחים" רשאי למנוע מגולש ו/או משתמש כלשהו את ההשתתפות איזה מהמכירות באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש.

2.6       מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יהא מנהל אתר "אלוף הפיצוחים" רשאי למנוע מגולש ו/או משתמש כלשהו מלהשתתף באיזה מהמכירות ולהגיש הצעות בכל אחד מהמקרים הבאים:

א.        במידה והגולש ו/או המשתמש מסר במתכוון פרטים שגויים.

ב.         במידה והגולש ו/או המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע באתר או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות האתר והמוכרים.

ג.          במידה וכרטיס האשראי שברשות הגולש ו/או המשתמש נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

 

  1. אופן והתנהלות המכירות באתר –

3.1       האתר מציע מוצרים בסוגי מכירה רגילה, מכירות קבוצתיות (עם תחום והתניה של כמות), מכירות לחברי מועדון וכדומה, הכל כמפורט ומתואר להלן:

3.3       "מכירות קבוצתיות" מכירות רגילות של מוצרים אשר כמות המינימום והמקסימום של המוצרים תהא מוגבלת מראש. כל זאת אם החליט הספק באתר להסיר מגבלה של כמות מינימום או כמות מקסימום ולשיקול דעתו הבלעדית של הספק ואו האתר.

3.4       "מכירות רגילות" – מכירות של מוצרים המופיעים באתר עם מחיר ותנאים לרכישה.

 

3.5       "מכירות לחברי מועדון" – מכירות של מוצרים לגביהם ייקבע מחיר מיוחד לחברי מועדון שהינם משתמשים רשומים אשר נרשמו לאתר.

 

 

  1. אופן ביצוע המכירה –

4.1       גלישה באתר והשתתפות באחד מאפיקי הרכישה מהווה הסכמה לקבלת תנאי הרכישה באתר.

4.2       כדי לבצע הזמנה של מוצר יש להקפיד ולהקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה.

4.3       לאחר ביצוע רכישה יקבל הגולש/המשתמש אישור לגבי רכישתו באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני שמסר. האתר יפנה לגולש ביום או באחד מימי העבודה שיבואו לאחריו על מנת לתאם את אספקת המוצר. יובהר ויודגש, משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את מפעיל האתר ו/או הספקים. רישומי מחשב עיבוד הנתונים של מפעיל האתר, המנהל רישום ממוחשב של כל הפעולות באתר כאמור, יהוו ראיה לכאורה לאמור בהן.

4.4       רכישות יתבצעו בפועל רק לאחר קבלת אישור חברת כרטיס האשראי.

4.5       במקרה בו בחר הרוכש שלא להשאיר את פרטי כרטיס האשראי, ולהשלים את מסירת פרטי כרטיס האשראי דרך מוקד ההזמנות הטלפוני, תחשב הפעולה כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד קבלת פרטי האשראי ואישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי.

4.6       מועדי אספקה יחלו להימנות רק לאחר קבלת האישור מחברת כרטיסי האשראי.

4.7       כרטיס אשראי שנמסר על ידי גולש ו/או משתמש ונתקבל סירוב של חברת כרטיסי האשראי לביצוע העסקה, סירוב חברת כרטיסי האשראי יהווה ראיה לביטול העסקה מבחינת האתר. הגולש יכול לפנות ולתקן את האישור לתשלום וזאת במידה והאתר יאשר את השינוי.

 

  1. ביטול עסקה ע"י האתר –

5.1       האתר שומר לעצמו את הזכות לבטל עסקה בהתקיים התנאים הבאים:

5.1.1    במקרה שבו תאותר כל טעות ו/או טעות אנוש בהגדרת המוצר/ממכר, בפרטיו, מחיר או כל פרט בפרסום המוצר, במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר, במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר/שרות או בכל חומר הדפסה אחר, או בקבלת הנתונים מהגולש, רשאי מפעיל האתר לבטל את הרכישה הספציפית.

5.1.2    האתר לפי שיקול דעתו הבלעדי זיהה רוכש כלקוח אסור שאינו לקוח פרטי או לקוח שאינו עומד בתנאי האתר.

5.1.3    במקרה בו האתר או הנהלת האתר לא יאשרו עסקה עם גולש/לקוח כשלהו.

5.1.4    בכל מקרה אשר בו, מחמת "כח עליון", יהא מפעיל האתר מנוע לנהל את האתר כתקנו, לספק את המוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלו, יהא מפעיל האתר רשאי לבטל את ההתקשרות עם הלוח/גולש, כולם או חלקם, בסעיף זה "כוח עליון" משמעו: לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, אינטרנט, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני ו/או מצב חירום לאומי כלשהו ו/או מגיפה שבעטיה הוכרז מצב חירום לאומי.

5.1.5    במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את ביצוע מכירת המוצרים, מכל סוג שהוא, באופן מלא או באופן חלקי, ובכל דרך שהיא, ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, זה או אחר, על צורותיו השונות, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כוח עליון אחר ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים בכל דרך שהיא, לרבות בדרך של מכירה רגילה או אספקת המוצרים ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר, רשאי האתר לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם ו/או להפסיק את פעילות האתר.

5.1.6    מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מפעיל האתר יהא רשאי לבטל מכירה במקרה שתקלה טכנית חמורה משבשת את ניהולה התקין של המכירה/אספקה.

5.1.7    מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הרי שאם לאחר סיום מכירה התגלה כי המוצר ו/או השרות אזל מהמלאי, רשאים מפעיל האתר ו/או הספקים לבטל את המכירה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. ככל ובוטלה המכירה כאמור, מפעיל האתר ו/או הספקים ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח/לגולש/לרוכש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

5.1.8    מפעיל האתר יהא רשאי לבטל מכירה, במקרה בו קיים חשד כי משתתף/רוכש/גולש או אחרים מנסים או ניסו לחבל במזיד בתוצאות המכירה ו/או במקרה בו נודע למפעיל האתר כי כתוצאה מגורמים שאינם בשליטת מפעיל האתר לא ניתן יהיה לספק את המוצרים שבמכירה במועד המובטח.

 

  1. אספקת המוצרים –

6.1       אספקת המוצרים תתבצע בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המכירה של המוצר. לגולש תינתן אפשרות לביצוע איסוף עצמי ולא לשלם דמי משלוח וזאת בתיאום מראש ולפי הנחיות האתר בלבד.

"איסוף עצמי" כתובת אותה יגדיר האתר מראש ממנה ניתן יהיה לאסוף את המוצר באופן עצמאי. המסירה ללקוח תהא לפי הגדרת הספק באתר בשעות ובימים המוגדרים בלבד.

6.2       זמן אספקת המוצרים כפי שמצוין באתר לגבי כל מוצר, נערך לפי חישוב של ימי עסקים ואינו כולל ימי שישי/שבת וימי חג.

6.3       משלוח המוצרים יעשה באמצעות שירות שליחים או לפי שיקול דעתו של המוכר המציע ו/או מפעיל האתר.

6.4       מדיניות ההובלה והאספקה נקבעת על ידי האתר ובעליו, ועל פי שיקול דעתם. למפעיל האתר שמורה הזכות להודיע כי אין באפשרותו להוביל את המוצר לאזור מסוים, ובמקרה זה לא יחויב הרוכש בדמי משלוח והמוצר יימסר לידי הרוכש במקום ניהול עסקיו של המוכר. אם חברת משלוח מטעם הספק איננה יכולה להגיע לכתובת מסוימת או ישוב מרוחק אליו חברת השילוח איננה מגיעה אזי במקרה זה, השילוח יבוטל. הגולש/הלקוח יקבל הודעה מהאתר ויגדיר באיזה אופן ברצונו לקבל את המוצר. האמור מתייחס לישובים מרוחקים או לישובים קהילתיים או קיבוצים שם אין כתובת ברורה וספציפית ידועה מראש . במקרה זה  תבוטל העסקה והלקוח יקבל את הזיכוי  והתשלום אם בוצע חזרה וללא כל  דמי ביטול או קנס.

6.5       האתר ו/או המוכרים ו/או מי מטעמם לא ישאו בכל אחריות לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתם, כדוגמת שביתות או השבתות, מצב חירום לאומי או מצב חירום לאומי בעטיה של מגיפה או תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים ו/או מערכות תקשורת, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, פעולות איבה ו/או כוח עליון (מלחמה, רעידת אדמה, מזג אוויר וכיו"ב), אירועים שייפגעו בהשלמת תהליך הרכישה ו/או בקיום מועדי האספקה. במקרים אלה רשאי המוכר להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובו של הרוכש.

6.6       דמי המשלוח המפורטים באתר הינם סופיים אלא אם צוין אחרת על ידי המוכר (כגון חיוב בגין הובלה חריגה, הובלה לקומות גבוהות שלא ניתן לבצעה באמצעות מעלית או הובלה הדורשת כוח אדם מיוחד ו/או אמצעים מיוחדים).

6.7       דמי המשלוח בהם מחויב הרוכש, כוללים בין היתר את עלות אריזת המוצר וכן הוצאות המשלוח בפועל, אלא אם צוין אחרת על ידי המוכר.

6.8       בעת תיאום האספקה, רשאי המוכר לבקש את נוכחות הרוכש במקום ובמועד האספקה, לרבות הצגת תעודת זהות כתנאי למסירה.

6.9       במכירות בהן המחיר סופי וקבוע מראש, הרוכש יהיה רשאי לבחור באיסוף עצמי מכתובת המוכר ולקבל לידיו את המוצר באופן עצמאי. במקרה כזה, הרוכש יהיה פטור מדמי טיפול ומשלוח.

6.10     אספקת מוצר לבית הלקוח תגיע באריזה סגורה ובהתאם לנהלי המוכר ולשיקול דעתו.  

 

  1. סודיות ואבטחת מידע –

7.1       האתר מתחייב לשמור על סודיות הגולש/רוכש/לקוח ולא להעביר פרטים לכל גורם אחר .

7.2       האתר, תכניו, פרטי הלקוחות/גולשים והמידע העסקי והאישי שמורים במערכות האתר ומוגנות במיטב מערכות ההגנה האפשריות. האתר מאובטח בטכנולוגית ____________________.

 

 

 

  1. כללי –

 

באתר מוצגים מוצרים מסוגים שונים. ישנם מקרים בהם עלולה להתגלות טעות במוצר, הגדרתו, תמונתו או אי התאמת התמונה או כל טעות אחרת. התחייבות האתר היא למוצר כפי שנרשם בכותרת המוצר ולא לכל מצגת אחרת שהוצגה אם בשגגה או בשל שינוי או טעות שנעשתה .

 

הגולש/הלקוח/הרוכש מוותר מראש  על כל טענה בנוגע לסעיף זה .

 

 

  1. סמכות עניינית לשיפוט –

9.1       בכל מקרה של חילוקי דעות לעניין תקנון זה, הסמכות המשפטית תהא בבית המשפט המוסמך בבאר שבע בלבד !

9.2       בכל מקרה בו לקוח יתבע את האתר אזי שגם אם לאתר ישנם סניפים במקומות נוספים בארץ מסכים מראש הגולש או הלקוח כי התביעה ואו הדיון יתנהלו בבית המשפט המוסמך בבאר שבע בלבד !

 

ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) התשע״א 2010 וחוק הגנת הצרכן התשמ״א 1981